Tag Archives: nổi

Mẫu Thượng Ngàn nơi biên ải – Halo Sapa

Mẫu Thượng Ngàn nơi biên ải

LCĐT – Văn Bàn là vùng đất cổ linh thiêng, nơi ghi dấu biết bao chiến công hiển hách của cha ông ta trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Trải qua chiều dài lịch sử, nhiều di tích được phát hiện và khẳng …

Read More »